Do góry
0 produktów  |  0.0 zł
logowanie  
0 produktów
0.0 zł
Polityka Prywatności

REGULAMIN SPRZEDAŻY TELEFONICZNEJ I E-MAILOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ ITP S.A.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży na odległość przez telefon i/lub e-mail przez ITP S.A. z siedzibą w Warszawie (02–672), ul. Domaniewska 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000404795, NIP: 5252360060, REGON: 140505088, BDO: 000109918, o kapitale zakładowym w wysokości 537 061,90 zł wpłaconym w całości, zwaną dalej Usługodawcą, Sprzedawcą lub ITP.
 2. Dane kontaktowe ITP:
  • adres pocztowy: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa,
  • numer telefonu: tel.: +48 22 233 00 23,
  • e-mail: zamowienia@itpsa.pl
 3. Na podstawie Regulaminu ITP prowadzi sprzedaż na odległość przez telefon i/lub e-mail Towarów aktualnie znajdujących się w ofercie ITP, na zasadach w nim wskazanych.
 4. Klient jest zobowiązany do korzystania z niniejszego kanału sprzedaży zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług objętych Regulaminem jest ITP. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności www.itpestetyka.pl.

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, od 8.00 – 18.00, prócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Klient – Przedsiębiorca, który złożył Zamówienie przez telefon i/lub mailem u Sprzedawcy.

Klient musi spełniać łącznie następujące warunki: nie jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ani Przedsiębiorcą, któremu przysługują uprawnienia konsumenckie, złożył Zamówienie u Sprzedawcy przez telefon i/lub mailem w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, aktywnie prowadzi działalność gospodarczą – jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a zawarta umowa ma dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia / medycyny zainteresowana zakupem Towarów od ITP, w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną (tj. Przedsiębiorca) albo osoba upoważniona przez Przedsiębiorcę.

Sprzedawca / ITP – ITP S.A. z siedzibą w Warszawie (02–672), ul. Domaniewska 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000404795, NIP: 5252360060, REGON: 140505088, BDO: 000109918, o kapitale zakładowym w

wysokości 537 061,90 zł wpłaconym w całości.

Towar – produkty dostępne w aktualnej ofercie ITP (rzeczy ruchome) obejmujące m.in. akcesoria, materiały eksploatacyjne jak części zużywalne, podzespoły do urządzeń dystrybuowanych aktualnie lub kiedyś przez ITP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kosmetyki do przeprowadzania zabiegów z wykorzystaniem wskazanych powyżej urządzeń.

Zapytanie zakupowe – zapytanie Klienta złożone telefonicznie i/lub mailowo zgodnie z procedurą wskazaną w § 5 Regulaminu, o dostępność w ofercie Sprzedawcy wybranych przez Klienta Towarów, zgodnie z jego zapotrzebowaniem, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów, formę płatności, sposób i miejsce dostarczenia Towaru/ów oraz dane Klienta. Zapytanie stanowi ofertę Klienta skierowaną do Sprzedawcy w zakresie zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość.

Zamówienie (umowa sprzedaży) – odpowiedź mailowa i/lub telefoniczna ITP na Zapytanie zakupowe Klienta, stanowiąca potwierdzenie Zapytania zakupowego złożonego przez Klienta lub złożona przez ITP wiążąca oferta Zamówienia. Umowę sprzedaży na odległość uznaje się za zawartą po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę w sposób wskazany w § 5 poniżej.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przez ITP w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.itpestetyka.pl, a także na żądanie Klienta, w sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje. Regulamin jest również przekazywany Klientowi w mailu z potwierdzeniem Zamówienia, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.
 2. Sposób sprzedaży objęty niniejszym Regulaminem nie jest skierowany do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. ITP świadczy usługi objęte Regulaminem tylko na rzecz Klientów – Przedsiębiorców m.in. gabinetów, w tym kosmetycznych, medycyny estetycznej, ginekologicznych, chirurgicznych, fizjoterapeutycznych itd., korzystających z usług oferowanych przez ITP w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową. Podmioty, które nie spełniają powyższych kryteriów zobowiązane są do nie korzystania z udostępnianego przez ITP sposobu sprzedaży objętego niniejszym Regulaminem. W przypadku przekazania dostępu do kanału sprzedaży objętego Regulaminem jakiejkolwiek innej osobie i/lub podmiotowi trzeciemu, podmiot ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania tychże osób i/lub podmiotów trzecich jak za działania i/lub zaniechania własne.
 3. W celu złożenia Zamówienia, niezbędne jest, aby Klient posiadał:
  • urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu w sposób zapewniający transmisję danych, i zainstalowana wybrana przez Klienta przeglądarka internetowa (np. Chrome itd. - zalecana jest najnowsza wersja) umożliwiającą obsługę plików cookies jak i Javascript,
  • aktywny e-mail,
  • aktywny numer telefonu.

§ 4 Postanowienia ogólne dotyczące Zamówień

 1. Do składania Zamówień uprawniony jest wyłącznie Klient lub osoba przez niego upoważniona. Podmiot, który nie jest Przedsiębiorcą zgodnie z definicją wskazaną powyżej zobowiązany jest do powstrzymania się od składania Zamówień.
 2. Na całkowitą wartość Zamówienia Klienta składa się cena Towaru brutto (cena netto wskazana w Zamówieniu powiększona o należny podatek VAT) oraz kwota kosztów dostawy Towaru.
 3. Oferta Zamówienia, w tym wysokość cen wskazana Klientowi przez ITP w odpowiedzi na złożone Zapytania zakupowe jest wiążąca i nie podlega negocjacji.
 4. Płatność za Towary następuje wyłącznie w złotych polskich, euro bądź dolarach amerykańskich.
 5. Ceny Towarów mogą być dowolnie zmieniane przez Sprzedawcę, co nie wpływa na ceny Towarów wynikające ze złożonych przed taką zmianą Zamówień. Sprzedawca ma także prawo do dowolnego wycofywania Towarów oraz wprowadzania nowych Towarów.

§ 5 Składanie Zamówień

 1. W celu złożenia Zapytania zakupowego Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w któryś z następujących sposobów:
  • telefonicznie pod nr +48 22 233 00 23 wew. 1 Dział Zamówień (koszt połączenia zgodny z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient);
  • e-mailowo pod adresem: zamowienia@itpsa.pl;
  i potwierdzić z ITP dostępność w ofercie Sprzedawcy wybranych przez Klienta Towarów oraz pozostałych warunków, zgodnie z jego zapotrzebowaniem.
 2. ITP w odpowiedzi na Zapytanie zakupowe, np. na adres e-mail wskazany w Zapytaniu zakupowym, przedstawi Klientowi wiążącą ofertę Zamówienia potwierdzającą i podsumowującą warunki Zamówienia (potwierdzenie złożenia Zamówienia). W treści wiadomości zawarte będą m.in. informacje o danych Klienta, danych Towaru oraz dane dotyczące płatności.
 3. Przedstawienie Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą - w brzmieniu zgodnym z danymi zawartymi w wiadomości Sprzedawcy.

§ 6 Warunki dostaw

 1. Sprzedawca przewiduje dwie formy dostawy Towarów:
  • przesyłka kurierska, albo
  • odbiór osobisty Zamówienia z magazynu Sprzedawcy.
 2. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 10,00 zł netto + 23% VAT.
 3. Koszt przesyłki kurierskiej wskazany w ust. 2 powyżej może ulec zwiększeniu w następujących przypadkach, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę:
  • o 50 zł netto + 23% VAT w przypadku, gdy Zamówienie miałoby być dostarczone w sobotę;
  • o 35 zł netto + 23 % VAT w przypadku, gdy Zamówienie miałoby być dostarczone do godz. 9:30 od poniedziałku o piątku;
  • o 120 zł netto + 23% Vat w przypadku, gdy Zamówienie miałoby być dostarczone w tym samym dniu roboczym na terenie Warszawy.
 4. Dostawy Zamówień, których wartość przekracza 500,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto realizowane są przez Sprzedawcę nieodpłatnie, z zastrzeżeniem, że w przypadku chęci skorzystania przez Klienta z przyspieszonej dostawy, o której mowa w ust. 3 powyżej, Klient będzie zobowiązany do zapłaty pełnego kosztu przesyłki kurierskiej tj. kwot o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Dostawy Towarów są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz po uprzednim uzgodnieniu z ITP za granicę. W przypadku dostaw Towarów za granicę wartość przesyłki kurierskiej jest ustalana indywidualnie.
 6. Dostawy Towarów są realizowane w Dni robocze (z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 lit. a) na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu we współpracy z odpowiednim podmiotem świadczącym usługi kurierskie.
 7. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w momencie jej dostawy. W przypadku jej uszkodzenia Klient powinien spisać z kurierem protokół szkody i przesłać go na adres: zamowienia@itpsa.pl. Wszelkie niezgodności Towaru otrzymanego z zamówionym powinny zostać zgłoszone przez Klienta nie później niż w terminie 3 dni roboczych.
 8. Klient jest odpowiedzialny za odbiór Zamówienia. W przypadku dwukrotnej nieskutecznej próby dostawy Towarów podjętej przez podmiot świadczący usługi kurierskie - Sprzedawca uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, które może być realizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty drugiej, nieskutecznej próby dostawy Towarów. Niezależnie od odstąpienia – Klient zobowiązany jest od pokrycia szkody poniesionej przez Sprzedawcę w związku z nieskuteczną próbą dostawy Towarów, w szczególności do pokrycia kosztów dostawy.
 9. Odbiór osobisty Zamówienia z magazynu Sprzedawcy jest bezpłatny. Odbiór osobisty odbywa się w magazynie Sprzedawcy pod adresem ITP S.A. ul. Słowikowskiego 85, Hala V, 05-090 Raszyn. Przy odbiorze osobistym Klient powinien udokumentować swoje umocowanie do odbioru Zamówienia oraz wskazać numer Zamówienia. Klient dostaje informację, iż jego Zamówienie jest gotowe do odbioru na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu.
 10. Klient ma możliwość odbioru osobistego Towaru w terminie 3 dni roboczych od momentu przekazania mu informacji o gotowości Zamówienia do odbioru. Upływ przedmiotowego terminu uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży – które może być realizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru Zamówienia.
 11. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, Klient ma możliwość opłacenia Zamówienia na miejscu kartą lub gotówką.

§ 7 Płatność za Zamówienia

 1. Wraz z dostawą Towaru, Sprzedawca przekaże Klientowi w formie papierowej fakturę VAT właściwą dla Zamówienia i zawartej umowy sprzedaży. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, dostarczana jest mu faktura elektroniczna.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona według danych wskazanych w e-mailu i lub smsie potwierdzającym Zamówienie zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu.
 3. Za złożone Zamówienie Sprzedawca przewiduje następujące metody płatności:
  • płatność przelewem bankowym, albo
  • płatność przy odbiorze Zamówienia (gotówką lub kartą).
 4. W przypadku płatności przelewem bankowym – Klient zobowiązany jest do uiszczenia całości należności za Zamówienie zgodnie z terminem i danymi zapłaty wskazanymi w treści faktury VAT, którą Klient otrzyma wraz z dostawą Towarów bądź przed dostawą Towarów na podstawie faktury pro forma.
 5. Płatność przy odbiorze następuje do rąk osoby wydającej Klientowi Zamówienie w momencie dostawy Towarów. W przypadku płatności gotówką - Klient winien posiadać odpowiednią, odliczoną kwotę na opłacenie całości Zamówienia.

§ 8 Realizacja Zamówień

 1. Dostępność Towarów i czas realizacji Zamówienia jest podawana na etapie Zapytania zakupowego przez Klienta. W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji Zamówienia odbiega znacząco (przynajmniej o 72h) od czasu realizacji Zamówienia wskazanego w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu – Sprzedawca poinformuje o przedmiotowym fakcie Klienta, który będzie mógł Zamówienie anulować w całości bez ponoszenia kosztów.
 2. Jeżeli złożone przez Klienta Zamówienie dotyczy więcej niż jednego Towaru, termin realizacji Zamówienia jest jeden i jest rozumiany jako termin realizacji dla wszystkich Towarów - a czasem właściwym dla terminu realizacji Zamówienia jest czas właściwy dla ostatniego z Towarów.
 3. Realizacja Zamówienia rozpoczyna od momentu wejścia w życie umowy sprzedaży, o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedokładności i błędów w złożonym przez Klienta Zamówieniu – w tym za niezasadnie złożone Zamówienie, niewłaściwie podane dane Klienta bądź dane dostawy. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za brak obecności Klienta w wyznaczonym terminie dostawy kurierskiej. Wszelkie koszty wynikłe z niedokładności lub błędów w Zamówieniach czy braku obecności (w tym koszty ponownej dostawy) ponosi wyłącznie Klient.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacja w ramach rękojmi dotycząca zakupionych Towarów może zostać złożona przez Klienta alternatywnie w jeden z niżej wskazanych sposobów:
  • drogą elektroniczną na adres: zamowienia@itpsa.pl,
  • drogą pocztową na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa,
  • bezpośrednio w siedzibie firmy ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa,
  • poprzez formularz serwisowy na stronie www.serwis.itpsa.pl.
 2. W treści reklamacji dotyczącej zakupionych Towarów Klient winien przynajmniej wskazać:
  • swoje imię i nazwisko bądź nazwę, właściwe mu dane adresowe, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail) – jeśli wyraża zgodę na taką formę kontaktu,
  • Towar objęty reklamacją oraz przyczynę reklamacji, w tym m.in. numer seryjny Towaru (o ile dotyczy), datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  • żądanie, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji w ramach rękojmi dotyczącej zakupionych Towarów nastąpi nie później niż w terminie 30 dni, a Klient zostanie poinformowany o wyniku procedury reklamacyjnej według podanych przez niego danych.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obowiązuje przez 1 miesiąc od chwili wydania Towaru Kupującemu. W ramach rękojmi Kupujący jest uprawniony wyłącznie do żądania usunięcia wady Towaru w przypadku wady istotnej albo nieistotnej Towaru poprzez obniżenie jego ceny, albo do wymiany Towaru na wolny od wad w przypadku wady istotnej Towaru.
 5. Strony wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy przez Klienta jako uprawnienia wynikającego z przepisów o rękojmi.
 6. Warunkiem skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z rękojmi jest zachowanie wymaganych w danych okolicznościach tzw. aktów staranności, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi – co najmniej należyte zbadanie Towaru przy jego odbiorze i zawiadomienie Sprzedawcy przez Klienta o wadzie, niezwłocznie po jej wykryciu.
 7. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez ITP na adres e-mail podany w Regulaminie, a Użytkownik zostanie powiadomiony o podjętych przez ITP działaniach celem zamknięcia zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o 14 dni, zwłaszcza gdy złożoność tematu uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie.
 8. Reklamacje nie spełniające wymagań wskazanych w Regulaminie nie będą rozpatrywane.
 9. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy – niezależnie od jej podstawy prawnej bądź faktycznej – ograniczona jest do wysokości wartości Zamówienia, w związku z którym przedmiotowa odpowiedzialność miałaby powstać bądź powstała.

§ 10 Odstąpienie od Zamówienia

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Zamówienia.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Zamówienia zawierane są w języku polskim i podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2023 r. i obowiązuje do umów sprzedaży zawartych od tego dnia.
 3. ITP jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, wprowadzenia nowych Towarów lub usług, doprecyzowywania kwestii budzących wątpliwości Klientów.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu nie będzie prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 5. Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej www.itpestetyka.pl.
 6. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie na stronie www.itpestetyka.pl. ITP może informować Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu również mailowo na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania Regulaminu w zmienionej wersji.
 7. Nieważność jednego lub kilku postanowień Regulaminu nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych jego postanowień.
 8. Wszelkie spory powstałe w związku z lub na tle Regulaminu rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, w drodze stosownych negocjacji. W przypadku niedojścia przez strony do porozumienia, spór między nimi będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ITP.
 9. Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego.
INFORMACJE
O nas
Serwis
Kontakt
TWOJE KONTO
Logowanie
SOCIAL MEDIA
           
ITP SA
ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795. Kapitał zakładowy: 537.061,90 złotych, w całości wpłacony. Akceptowane metody płatności: przelew bankowy/przedpłata oraz płatność przy odbiorze.