Do góry
0 produktów  |  0.0 zł
logowanie  
0 produktów
0.0 zł
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ITP PARTNERS

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ITP PARTNERS

obowiązujący od dnia 12.04.2023 r.

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Sklep Internetowy ITP Partners (Sklep) jest częścią platformy internetowej dostępnej pod adresem: https://www.itppartners.pl (Platforma ITP Partners); Platforma ITP Partners jak i Sklep prowadzone są przez ITP S.A. z siedzibą w Warszawie (02–672), ul. Domaniewska 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000404795, NIP: 5252360060, REGON: 140505088, BDO: 000109918, o kapitale zakładowym w wysokości 537 061,90 zł wpłaconym w całości, zwaną dalej Usługodawcą, Sprzedawcą lub ITP.
 2. Dane kontaktowe ITP:
  • adres pocztowy: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa,
  • numer telefonu: +48 22 233 00 23,
  • e-mail: zamowienia@itpsa.pl
 3. Niniejszy Regulamin (Regulamin Sklepu) skierowany jest do Użytkowników mających aktywne Konto na Platformie ITP Partners.
 4. Regulamin Sklepu określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną jak i warunki ich świadczenia przez ITP w ramach Sklepu.
 5. Celem uzyskania dostępu (po osobnym zalogowaniu się) do Sklepu, należy najpierw dokonać rejestracji na Platformie ITP Partners zgodnie zasadami wskazanymi w Regulaminie Platformy ITP Partners dostępnym tutaj: Regulamin-ITPPARTNERS.pdf, a następnie zalogować się do Sklepu zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie Sklepu.
 6. Użytkownik Platformy ITP Partners przed dokonaniem rejestracji na Platformie ITP Partners i zalogowaniem się do Sklepu, zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Platformy ITP Partners, jak i niniejszym Regulaminem Sklepu i może korzystać z usług świadczonych w ramach Sklepu wyłącznie po akceptacji postanowień Regulaminu Sklepu.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z Regulaminem Sklepu i przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją usług wskazanych w Regulaminie Sklepu jest ITP. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności Sklepu dostępnej tutaj.

§ 2 Definicje

Platforma ITP Partners – prowadzony przez ITP zamknięty, dedykowany system teleinformatyczny dostępny dla Użytkowników pod adresem https://www.itppartners.pl/, w ramach którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Extranetu i/lub, po osobnym zalogowaniu się, do Sklepu.

Sklep – sklep internetowy będący osobnym wydzielonym obszarem systemu teleinformatycznego w ramach Platformy ITP Partners, dostępny pod adresem internetowym: https://sklep.itpsa.pl, prowadzony przez ITP.

Użytkownik – zarejestrowany usługobiorca tj. pełnoletnia osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Platformy ITP Partners, zawierająca Umowę bezpośrednio w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną (tj. przedsiębiorca), posiadający aktywne Konto na Platformie ITP Partners.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – zawarcie przez usługobiorcę umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy ITP Partners na warunkach określonych w Regulaminie; w celu Rejestracji Użytkownik podaje swoje dane oraz akceptuje Regulamin.

Umowa – zawarta przez Użytkownika umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z ITP w ramach Sklepu na Platformie ITP Partners na warunkach wskazanych w Regulaminie.

Konto – wyodrębnione miejsce w systemie teleinformatycznym Platformy ITP Partners udostępnione Użytkownikowi przez ITP, w ramach którego, w zależności od statusu Użytkownika zweryfikowanego uprzednio przez ITP, Użytkownikowi umożliwiony jest dostęp do Sklepu; Konto w Sklepie dostępne jest dla Użytkownika po zalogowaniu się do Sklepu poprzez podanie numeru NIP Użytkownika i Hasła.

Hasło – poufny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika przy logowaniu do Konta, niezbędny w celu uzyskania dostępu do Konta w Sklepie i korzystania z jego zasobów.

Polityka Prywatności – dokument opisujący zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, od 9.00 – 18.00, prócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Klient – Użytkownik składający Zamówienie w Sklepie, spełniający łącznie następujące warunki: nie jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ani przedsiębiorcą, któremu przysługują uprawnienia konsumenckie, tj. zawiera umowę ze Sprzedawcą w celu związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, aktywnie prowadzi działalność gospodarczą – jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a Umowa ma dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

Sprzedawca / Usługodawca / ITP – ITP S.A. z siedzibą w Warszawie (02–672), ul. Domaniewska 37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000404795, NIP: 5252360060, REGON: 140505088, BDO: 000109918, o kapitale zakładowym w wysokości 537 061,90 zł wpłaconym w całości.

Towar – dostępne w Sklepie produkty (rzeczy ruchome), które są lub mogą być przedmiotem Zamówienia;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu. Zamówienie określa: rodzaj i ilość Towarów, formę płatności, sposób i miejsce dostarczenia Towaru oraz dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę Klienta skierowaną do Sprzedawcy w zakresie zawarcia umowy sprzedaży Towarów z wykorzystaniem Sklepu.

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Regulamin stosuje się do usług świadczonych w ramach Sklepu.
 2. ITP nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zalogowaniem do Sklepu (tj. zawarciem Umowy), a także na jego żądanie, w sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Sklep nie jest skierowany do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. ITP w ramach Sklepu świadczy usługi tylko na rzecz Użytkowników – gabinetów, w tym kosmetycznych, medycyny estetycznej itd., korzystających z usług oferowanych przez ITP w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową. Użytkownicy, którzy nie spełniają powyższych kryteriów zobowiązani są do nie korzystania ze Sklepu, w tym udostępnionych w jego ramach zasobów. W przypadku udostępnienia dostępu do Platformy ITP Partners jakiejkolwiek innej osobie i/lub podmiotowi trzeciemu, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania tychże osób i/lub podmiotów trzecich jak za działania i/lub zaniechania własne.
 4. W celu korzystania przez Użytkownika z zasobów Sklepu, niezbędne jest, aby Użytkownik posiadał:
  • urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu w sposób zapewniający transmisję danych, i zainstalowaną wybrana przez Użytkownika przeglądarką internetową (np. Chrome itd. - zalecana jest najnowsza wersja) umożliwiającą obsługę plików cookies jak i Javascript,
  • aktywny e-mail,
  • aktywne Konto na Platformie ITP Partners.
 5. ITP informuje, że Sklep wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane w celach informacyjnych, funkcjonalnych, reklamowych/marketingowych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajduje się w Polityce cookies dostępnej tutaj: ITP SA - Regulamin sklepu Internetowego.

§ 4. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Newsletter

 1. Do zawarcia Umowy między Użytkownikiem a ITP dochodzi w przypadku poprawnego uzupełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie ITP Partners, pomyślnej weryfikacji podanych danych i aktywacji Konta Użytkownika przez ITP. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Jej rozwiązanie następuje z chwilą usunięcia Konta. Podczas procesu rejestracji usługobiorca ma obowiązek podania swoich prawdziwych danych.
 2. W ramach Sklepu dla Użytkownika świadczone są następujące usługi:
  • formularz kontaktowy on-line,
  • dostęp do zasobów Sklepu, po uprzednim aktywowaniu Konta na Platformie ITP Partners, na warunkach wskazanych w Regulaminie Platformy ITP Partners dostępnym tutaj: Regulamin-ITPPARTNERS.pdf.
 3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny np. drogą mailową na adres: marketing@itpsa.pl poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Po otrzymaniu przez ITP oświadczenia, Konto Użytkownika w Sklepie zostaje usunięte niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni od otrzymania wypowiedzenia Umowy dostępu do Sklepu, a wraz z nim wszelkie dane Użytkownika. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika oraz w konsekwencji - usunięcia Konta, jakiekolwiek uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi w całości ani w części.

POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ

 1. Do składania Zamówień w Sklepie uprawniony jest wyłącznie Klient. Podmiot, który nie spełnia wskazanych w Regulaminie wymagań zobowiązany jest do powstrzymania się od składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu.
 2. Wysokość cen wskazana w Sklepie przy danym Towarze jest wiążąca i nie podlega negocjacji.
 3. Wskazane w Sklepie ceny za Towar są cenami netto, nie obejmują należnego podatku VAT oraz kosztów dostawy.
 4. Na całkowitą wartość Zamówienia Klienta składa się cena Towaru brutto (cena netto wskazana w Sklepie powiększona o należny podatek VAT) oraz kwota kosztów dostawy Towaru.
 5. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są podane alternatywnie w złotych polskich, euro bądź w dolarach amerykańskich. Płatność za Towary następuje wyłącznie w złotych polskich. W przypadku Towaru, którego cena wskazana jest w walucie innej niż złoty polski – cena Towaru zostanie przeliczona na złoty polski według średniego kursu wymianu walut NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia Zamówienia przez Klienta.
 6. Ceny Towarów mogą być dowolnie zmieniane przez Sprzedawcę, co nie wpływa na ceny Towarów wynikające ze złożonych przed taką zmianą Zamówień. Sprzedawca ma także prawo do dowolnego wycofania Towarów ze Sklepu oraz wprowadzenia nowych Towarów do Sklepu.
 7. Zawartość Sklepu nie jest ofertą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Logowanie do Sklepu następuje pod adresem internetowym http://sklep.itpsa.pl lub poprzez klinkiecie ikonki Sklepu znajdującej się po zalogowaniu do Platformy ITP Partners, a następnie poprzez wprowadzenie danych do logowania do Sklepu (numer NIP i hasło ustanowione dla Sklepu).
 2. Złożenie Zamówienia następuje poprzez:
  • wybór Towaru,
  • dodanie Towaru do koszyka,
  • akceptację zawartości koszyka,
  • wybór sposobu płatności,
  • wskazanie bądź potwierdzenie pobranych z systemu niezbędnych danych Klienta, w tym imienia, nazwiska bądź nazwy, danych adresowych i telefonu, danych poczty elektronicznej, sposobu i adresu dostarczenia Towaru oraz numeru NIP,
  • złożenie obligatoryjnych oświadczeń – o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu,
  • potwierdzenie Zamówienia – sprawdzenie treści Zamówienia w wyświetlonym w witrynie internetowej Sklepu podsumowaniu, a następnie kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Przedmiotem Zamówienia mogą być wyłącznie Towary oznaczone jako „Produkt Dostępny”. Towary wskazane jako niedostępne nie mogą być przedmiotem Zamówienia.
 4. Po skutecznym złożeniu Zamówienia, na wskazany w formularzu Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta przesyłana jest informacja potwierdzająca i podsumowująca złożone Zamówienie. W treści wiadomości zawarte są informacje o danych Klienta, danych Towaru oraz dane dotyczące płatności. Wysłanie przedmiotowej wiadomości przez Sprzedawcę równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą - w brzmieniu zgodnym z danymi zawartymi w wiadomości Sprzedawcy.
 5. W przypadku gdy Klient w toku składania Zamówienia wybierze płatność za pośrednictwem bankowości elektronicznej, następuje przekierowanie na stronę banku w celu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności i jej prawidłowym zaksięgowaniu Klient otrzymuje informację, o której mowa w ust. 4 powyżej. Wysłanie przedmiotowej informacji przez Sprzedawcę równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży Towarów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą - w brzmieniu zgodnym z danymi zawartymi w wiadomości Sprzedawcy.
 6. W zakresie każdej z zawieranych za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży jej integralną cześć jako załącznik stanowi Regulamin – w brzmieniu obowiązującym w momencie składania Zamówienia przez Klienta.

§ 6 PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIA

 1. Wraz z dostawą Towaru, Sprzedawca przekaże Klientowi w formie papierowej fakturę VAT właściwą dla Zamówienia i zawartej umowy sprzedaży. Faktura VAT zostanie wystawiona według danych wskazanych w wiadomości, o której mowa w § 5 ust. 4 Regulaminu.
 2. Za złożone Zamówienie Sprzedawca przewiduje następujące metody płatności:
  • płatność za pomocą szybkich płatności online,
  • płatność przelewem bankowym lub
  • płatność przy odbiorze Zamówienia (gotówką lub kartą).
 3. W przypadku płatności przelewem bankowym – Klient zobowiązany jest do uiszczenia całości należności za Zamówienie zgodnie z terminem i danymi zapłaty wskazanymi w treści faktury VAT, która Klient otrzyma wraz z dostawą Towarów.
 4. Płatność przy odbiorze następuje do rąk osoby wydającej Klientowi Zamówienie w momencie dostawy Towarów. W przypadku płatności gotówką - Klient winien posiadać odpowiednią, odliczoną kwotę na opłacenie całości Zamówienia.

§ 7 DOSTAWA/ODBIÓR ZAMÓWIENIA

 1. Ceny Towarów nie uwzględniają kosztów dostawy. Koszt dostawy ponoszony jest przez Klienta – na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 2. Sprzedawca przewiduje dwie formy dostawy:
  • przesyłka kurierska lub
  • odbiór osobisty Zamówienia z magazynu Sprzedawcy.
 3. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 22,00 zł netto + 23% VAT.
 4. Koszt przesyłki kurierskiej wskazany w ust. 3 powyżej może ulec zmniejszeniu w następujących przypadkach:
  • do kwoty 15,00 zł netto + 23% VAT w przypadku, gdy Zamówieniem objęte są wyłącznie igły do urządzenia Plasma.
 5. Koszt przesyłki kurierskiej wskazany w ust. 3 powyżej może ulec zwiększeniu w następujących przypadkach:
  • o 50 zł netto + 23% VAT w przypadku, gdy Zamówieniem miałoby być dostarczone w sobotę,
  • o 35 zł netto + 23 % VAT w przypadku, gdy Zamówienie miałoby być dostarczone do godz. 12.00 od poniedziałku o piątku
 6. Dostawy Zamówień, których wartość przekracza 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto realizowane są przez Sprzedawcę nieodpłatnie.
 7. Dostawy Towarów są realizowane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Dostawy Towarów są realizowane w Dni robocze na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu we współpracy z odpowiednim podmiotem świadczącym usługi kurierskie.
 9. Klient jest odpowiedzialny za odbiór Zamówienia. W przypadku dwukrotnej nieskutecznej próby dostawy Towarów podjętej przez podmiot świadczący usługi kurierskie - Sprzedawca uprawniony jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, które może być realizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty drugiej, nieskutecznej próby dostawy Towarów. Niezależnie od odstąpienia – Klient zobowiązany jest od pokrycia szkody poniesionej przez Sprzedawcę w związku z nieskuteczną próbą dostawy Towarów.
 10. Odbiór osobisty Zamówienia z magazynu Sprzedawcy jest bezpłatny. Odbiór osobisty odbywa się w magazynie Sprzedawcy pod adresem ITP S.A. ul. Słowikowskiego 85, Hala V, 05-090 Raszyn. Przy odbiorze osobistym Klient powinien udokumentować swoje umocowanie do odbioru Zamówienia oraz wskazać numer Zamówienia. Klient dostaje informację, iż jego zamówienie jest gotowe do odbioru na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu Zamówienia. Klient ma możliwość odbioru osobistego Towaru w terminie 3 dni roboczych od momentu przekazania mu informacji o gotowości Zamówienia do odbioru. Upływ przedmiotowego terminu uprawnia Sprzedawcę do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży – które może być realizowane przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówienia. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, Klient ma możliwość opłacenia Zamówienia na miejscu kartą lub gotówką.

§ 8 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Wskazana na stronie internetowej Sklepu informacja o dostępności Towarów oznaczonych jako „Produkty Dostępne” i czasie realizacji Zamówienia jest wyłącznie instrukcyjna i nie wiąże Sprzedawcy. W przypadku, gdy przewidywany czas realizacji Zamówienia odbiega znacząco (przynajmniej o 72h) od czasu realizacji Zamówienia wskazanego w Sklepie – Sprzedawca poinformuje o przedmiotowym fakcie Klienta, który będzie mógł Zamówienie anulować w całości bez ponoszenia kosztów.
 2. Jeżeli złożone przez Klienta Zamówienie dotyczy więcej niż jednego Towaru termin realizacji Zamówienia jest jeden i jest rozumiany jako termin realizacji dla wszystkich Towarów - a czasem właściwym dla terminu realizacji Zamówienia jest czas właściwy dla ostatniego z Towarów.
 3. Realizacja Zamówienia rozpoczyna od momentu wejścia w życie umowy sprzedaży, o którym mowa w § 4 ust. 4 i 5 Regulaminu.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedokładności i błędów w złożonym przez Klienta Zamówieniu – w tym za niezasadnie złożone Zamówienie, niewłaściwe podane dane Klienta bądź danych dostawy, jak również przekazanie dostępu do Sklepu na rzecz osób trzecich i podjęte przez nich działania w imieniu Klienta. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za brak obecności Klienta na terminie dostawy kurierskiej. Wszelkie koszty wynikłe z niedokładności lub błędów w Zamówieniach czy braku obecności (w tym koszty ponownej dostawy) ponosi wyłącznie Klient.

§ 9 REKLAMACJE

 1. Reklamacja w ramach rękojmi dotycząca zakupionych Towarów może zostać złożona przez Klienta alternatywnie w jeden z niżej wskazanych sposobów:
  • drogą elektroniczną na adres: zamowienia@itpsa.pl ,
  • drogą pocztową na adres: ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa,
  • bezpośrednio w siedzibie firmy ITP S.A., ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa.
 2. W treści reklamacji dotyczącej zakupionych Towarów Klient winien przynajmniej wskazać:
  • swoje imię i nazwisko bądź nazwę, właściwe mu dane adresowe, numer telefonu, ewentualnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail) – jeśli wyraża zgodę na taką formę kontaktu,
  • Towar objęty reklamacją oraz przyczynę reklamacji, w tym m.in. numer seryjny Towaru, datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  • żądanie, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji w ramach rękojmi dotyczącej zakupionych Towarów nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, a Klient zostanie poinformowany o wyniku procedury reklamacyjnej według podanych przez niego danych.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi obowiązuje przez 1 miesiąc od chwili wydania Towaru Kupującemu. W ramach rękojmi Kupujący jest uprawniony wyłącznie do żądania usunięcia wady Towaru w przypadku wady istotnej albo nieistotnej Towaru poprzez obniżenie jego ceny, albo do wymiany Towaru na wolny od wad w przypadku wady istotnej Towaru.
 5. Strony wyłączają możliwość odstąpienia od Umowy przez Klienta jako uprawnienia wynikającego z przepisów o rękojmi.
 6. Warunkiem skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z rękojmi jest zachowanie wymaganych w danych okolicznościach tzw. aktów staranności, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi – co najmniej należyte zbadanie Towaru przy jego odbiorze i zawiadomienie Sprzedawcy przez Klienta o wadzie, niezwłocznie po jej wykryciu.
 7. Użytkownik, który odnotuje niesprawne działanie lub brak działania przypisanego mu dostępu do zasobów Sklepu, jest proszony o niezwłoczne poinformowanie o niniejszym ITP drogą mailowa na adres ITP wskazany w Regulaminie jako właściwy do kontaktu, w celu umożliwienia podjęcia przez ITP w jak najszybszym możliwym terminie adekwatnych działań diagnostycznych i naprawczych.
 8. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez ITP na adres e-mail podany w Regulaminie, a Użytkownik zostanie powiadomiony o podjętych przez ITP działaniach celem zamknięcia zgłoszenia. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu o kolejne 14 dni, zwłaszcza gdy złożoność tematu uniemożliwi jej rozpatrzenie w pierwszym terminie.
 9. Reklamacje nie spełniające wymagań wskazanych w Regulaminie nie będą rozpatrywane.
 10. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy – niezależnie od jej podstawy prawnej bądź faktycznej – ograniczona jest do wysokości wartości Zamówienia, w związku z którym przedmiotowa odpowiedzialność miałaby powstać bądź powstała.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim i podlegają przepisom prawnym obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.04.2023 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
 3. ITP jest uprawnione do zmiany postanowień Regulaminu, w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, zmian funkcji oferowanych w ramach Sklepu, wprowadzenia nowych Towarów lub usług w ramach Sklepu, doprecyzowywania kwestii budzących wątpliwości Użytkowników.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu nie będzie prowadzić do utraty przez Użytkownika praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 5. Regulamin jest stale dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 6. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od dnia opublikowania informacji o planowanej zmianie na stronie głównej Sklepu. ITP może informować Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu również mailowo na 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania Regulaminu w zmienionej wersji. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu zawiadamia o niniejszym ITP drogą mailową e-mail na adres: marketing@itpsa.pl, co jest jednoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy o dostęp do Sklepu i jest zobowiązany do zaprzestania korzystania ze Sklepu w ramach Platformy ITP Partners. Korzystanie przez Użytkownika z zasobów Sklepu po poinformowaniu przez ITP o zmianie Regulaminu i terminie rozpoczęcia obowiązywania zmian, oznacza akceptację przez Użytkownika Regulaminu w zaktualizowanej wersji. Nie będzie potrzeby wprowadzania zmian do Regulaminu w przypadku m.in. zmiana formy i/lub charakteru prowadzenia Platformy ITP Partners, w szczególności zmiany oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, w tym nie będą prowadzić do utraty praw nabytych przez Użytkowników.
 7. Nieważność jednego lub kilku postanowień Regulaminu nie wpływa na moc obowiązującą pozostałych jego postanowień.
 8. Wszelkie spory powstałe w związku z lub na tle Regulaminu rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, w drodze stosownych negocjacji. W przypadku niedojścia przez strony do porozumienia, spór między nimi będzie rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy dla siedziby ITP.
 9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, a ujętym w Regulaminie Platformy ITP Partners – postanowienia Regulaminu Platformy znajdują odpowiednie zastosowanie do niniejszego Regulaminu.
 10. Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
INFORMACJE
O nas
Serwis
Kontakt
TWOJE KONTO
Logowanie
SOCIAL MEDIA
           
ITP SA
ITP S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000404795. Kapitał zakładowy: 537.061,90 złotych, w całości wpłacony. Akceptowane metody płatności: przelew bankowy/przedpłata oraz płatność przy odbiorze.